נוה שרת מזרח

תוכנית תא/ 2680

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נוה שרת מזרח
מספר: תא/ 2680
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר לנווה שרת מזרח לפיתוח האזור בצפון - מזרח העיר המשלב מגורים, שטחי תעסוקה, מרכז תחבורה, מוסדות ציבור ושטחים פתוחים. כל זאת על יד מתן הוראות והנחיות לגבי:
1. פיתוח ובינוי שטחים בצפון - מזרח תל אביב ושילובם עם אזור המגורים ואזור התעסוקה.
2. הוראות פיתוח ובניה חדשה למטרות מגורים, מסחר, תעסוקה, תעשיה עתירת ידע, מבני ציבור ונופש ברמת המטרופולין.
3. פיתוח כולל עד 3400 יח"ד ו/או שטחי תעסוקה שזכויותיהם יקבעו בתכניות חלקיות נוספות ושטחים לצרכים כלל עירוניים כגון מרכז לוגיסטי שיכלול בין היתר חניה, מוסך וחניון לתחבורה ציבורית וכ - 10000 מ"ר לשימושים לוגיסטיים עירוניים נוספים.
4. שימור הערכים הנופיים הייחודיים באזור, ע"י קביעת שטחים פתוחים ציבוריים כהרחבת פארק הירקון כולל יצירת צירים פתוחים באפיקי יובלי נחל הירקון ברוחב מינימלי של 100 מטר.
5. קביעת הוראות בדבר התכנון באזור באמצעות:
א. הפיכת שטחים חקלאיים לאזורי מגורים, אזור תעסוקה, אזור תכנון מיוחד, מרכז תחבורה, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
ב. הוראות לחלוקת שטח התכנית למתחמים לתכנון מפורט.
ג. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות, תכניות בינוי ועיצוב והוראות לשימור עתיקות ו/או אזורים בעלי חשיבות וערך נופי.
ד. קביעת פרוגרמה כמותית, כולל מספר יח"ד, צפיפות מירבית, הקצאת שטחים למבני ציבור מקומיים, שצ"פים, מסחר ותשתיות.
ה. מתן הנחיות בינוי ברמה מתארית לכל מתחם.
ו. הגדרת שלבי ביצוע.
ז. מתן אפשרות לביצוע מערכת דרכים, מסופי תחבורה, קביעת עקרונות לתכנון לצירים להולכי רגל ומסלולי אופניים.
ח. קביעת מאפיינים לפיתוח פארק הירקון והצירים הירוקים.
ט. קביעת תנאים להגנת בארות המים.
י. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר מספר 738, שינוי מספר 5 לשנת 1964 של תכנית מתאר "ל" - שטחים מעבר לירקון, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי"פ מספר 1933 מיום 12.7.1973, על שינוייה (להלן: "התכנית הראשית").

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
מקום התכנית הוא מזרחה משכונת נווה שרת וקרית עתידים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6338חלק30, 34, 46, 48, 50, 52, 54, 56-613, 10, 38, 42, 44, 67
6339חלק1-7, 12, 148, 11, 13
6343חלק1, 9
6637חלק650
6638חלק64, 72, 99, 258-259, 262, 282-283, 371, 4461-4, 280-281, 286-287, 296-299, 302, 304, 316, 350, 353-359, 365-366, 369-370, 372, 436, 593, 614, 617, 627, 633, 635
6639חלק10-16, 29-38, 48-51, 53, 55, 61, 63, 65, 68, 84, 86, 92, 94, 96, 9817-23, 25-28, 47, 72, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 738תכנית מס' תא/783שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/02/2005
קבלת תכנית18/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים38624/02/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74816/02/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74601/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36029/04/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73707/01/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73626/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50006/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22719/12/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70923/05/2005