נווה רביבים

תוכנית תא/ 3249

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נווה רביבים
מספר: תא/ 3249
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שיפור התכנון בשטח הממוקם בין רח' חיים הזז-טבנקין-תירוש, והתאמתו לבינוי בסביבה, וזאת ע"י:
א. איחוד החלקות למגרש אחד.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים 2 א' לאזור מגורים משנה 3 ולשטח פרטי פתוח.
ג. הגדלת זכויות הבניה עד 4320 מ"ר שטחים עיקריים עבור 36 יח"ד.
ד. קביעת תקנות, הוראות בינוי ופיתוח וזיקות הנאה להולכי רגל ולרכב.
2. שינוי בהתאם לכך של תכנית מפורטת מספר 232 - R אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 30 מיום 17.8.49 ושל תכנית מס' 379 אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1806 מיום 17.2.72 ושל תכנית מתאר "ל" אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 258 מיום 19.2.53.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
נווה רביבים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6623חלק279-283
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 379תכנית מס' 379שינוי
תוכניתתא/ לתכנית מס' לשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2391. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות19/09/2005
הוגשו התנגדויות18/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 820. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/01/2003
קבלת תכנית29/08/2002