נופך

תוכנית גז/ 47/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נופך
מספר: גז/ 47/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע תכנית מתאר לכפר נופך.
ב. התווית דרכים ושבילים, שטחי ציבור ומגורים בהתאם
למסומן בתשריט.
ג. קביעת אזורי תכנון וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים.
ד. לאפשר הוצאת היתרי בניה לבתי מגורים קיימים
כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןנופך

תיאור המיקום:
ישוב: נפך

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6239חלק12, 28
6241חלק1-103
6243חלק2322, 24, 45, 47
6248חלק9-10, 20-27, 29, 33-44, 50, 56, 581-5, 8, 11, 13-14, 18, 28, 31-32, 45-46, 48-49, 51-53, 57, 59-60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1998.
פרסום לאישור ברשומות04/08/1998תאריך פרסום: 04/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4668. עמוד: 4666. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/08/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/02/1998
החלטה בדיון באישור תכנית12/10/1997
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1995תאריך פרסום: 12/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4274. עמוד: 1184. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/12/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה15/12/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/12/1994
החלטה בדיון בהפקדה02/03/1994
קבלת תכנית20/01/1994