נורדאו 11

תוכנית רח/ 550/ ד/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נורדאו 11
מספר: רח/ 550/ ד/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים א' מיוחד לאזור מגורים מיוחד: מגורים או מעונות סטודנטים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים א' מיוחד לאזור מגורים ודיור מיוחד: מגורים או מעונות סטודנטים.
2. הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית מ- 443 מ"ר ל- 1320 מ"ר.
3. קביעת הוראה בדבר הקמת מבנה מגורים, קרקע+6 קומות, המכיל 12 יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 110 מ"ר ושטחים נוספים לשימוש המבנה, כמפורט להלן, או לחילופין,מבנה למגורי סטודנטים, קרקע+ 6 קומות, המכיל 36 יח"ד בשטח עיקרי ממצוע של 36.6 מ"ר ושטחים נוספים לשימוש המבנה, כמפורט להלן.
4. שינוי במספר הקומות מ- 4 קומות מעל קומת עמודים+ קומה חמישית חלקית ל- 6 קומות מעל קומת עמודים.
5. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותנורדאו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק483
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/10/2012
לא הוגשו התנגדויות03/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6030. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/10/2010
קבלת תכנית24/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201001829/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה