נחל אלכסנדר.

תוכנית עח/ 191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נחל אלכסנדר.
מספר: עח/ 191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודם של השטחים ברצועת נחל אלכסנדר והשימושים
המותרים בהם.
ב. קביעת הוראות לשמירה על קרקע חקלאית ושימוש בה.
ג. קביעת הוראות לפיתוח של שימושי פנאי ונופש.
ד. קביעת הוראות בינוי, זכויות בנייה, הוראות סביבתיות
והוראות של תכנית מפורטת לגבי חלק מהשטחים בתחום
התכנית.
ה. קביעת הוראות ליישום התכנית, להכנת תכניות מפורטות,
להכנת תכניות בינוי ופיתוח למתחמי תכנון והתנאים
לאישורם.

להלן תיקון טעות:
נפלה טעות בהודעת הפרסום שפורסמה בעיתונים בתאריך 25.5.2001
לעניין תקופת הגשת ההתנגדויות,
נרשם בטעות 30 יום במקום 60 יום בו רשאי הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית להגיש את התנגדותו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמשמר השרון
מרכזעמק חפרעמק חפרמעברות
מרכזעמק חפרעמק חפרהעגן
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר הרא"ה
מרכזעמק חפרעמק חפרידידיה
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבת ציון
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש
מרכזעמק חפרעמק חפרעלש
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים אחוד
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר מונש
מרכזעמק חפרעמק חפרבית חרות
מרכזעמק חפרעמק חפראמץ
מרכזעמק חפרעמק חפרבארותים
מרכזעמק חפרעמק חפרבורגתה
מרכזעמק חפרעמק חפרבית הלוי
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד
מרכזעמק חפרעמק חפרגן יאשיה
מרכזעמק חפרעמק חפרהמעפיל
מרכזעמק חפרעמק חפרחגלה
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
כולל את 22 הישובים של מועצה אזורית עמק חפר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7966חלק18, 23, 4116, 43, 47-48
7971כל הגוש
7972כל הגוש
7973חלק54-55, 57-58, 82-84, 87-88, 92-9347, 49-53, 56, 59, 71, 90, 102
7977חלק7, 104-6, 8-9, 11-12, 21, 24, 26
7978חלק1-4, 6-17, 19, 48, 51, 54-60, 6418, 22-24, 42-43, 47, 53, 62-63
7979כל הגוש
7980כל הגוש
7981כל הגוש
7982חלק3, 45-46, 49, 57, 59, 61, 66-67, 71-72
7983כל הגוש
7984חלק1013
7986כל הגוש
7989חלק1
7990כל הגוש
7991חלק142, 4, 6, 29
7998כל הגוש
8028חלק3-10, 1311-12
8078חלק2, 5-2025
8079כל הגוש
8080כל הגוש
8081חלק2, 4-19, 21-25, 27-30, 32-621, 26
8082חלק12, 15-22, 24, 26, 2813-14, 23, 25, 27, 29-30, 32-33
8083כל הגוש
8084כל הגוש
8085חלק1-8, 10-18, 22-27, 30-35, 37-3821, 28, 36
8086חלק1-7, 41-448, 11-15
8087חלק1-4, 18-235, 16-17, 24, 33, 47-48
8088חלק1-5, 306-8
8089כל הגוש
8090כל הגוש
8091חלק2-51, 6, 9-11, 13
8092חלק1, 232-3, 24
8095חלק2-11, 13-14, 17-2012, 15-16
8096חלק2-11, 13, 26, 28, 32-331, 12, 14-15, 21-22, 29
8098כל הגוש
8099חלק1, 162, 13, 15
8100חלק1-5, 7-8, 10-11, 15-17, 196, 9, 12-13, 18
8102חלק1-23-4, 9, 11
8129חלק3-7, 9-10, 17, 19-201-2, 11-16, 18
8131חלק2, 15, 184, 9-11, 17
8161חלק1-2, 11-14, 16, 18-233, 15, 24-25
8162חלק1-2, 7-9, 133, 6, 11-12
8313חלק1, 82, 5
8337חלק3, 7-8
8338חלק78, 80-81, 110, 214, 21784, 93, 112
8339חלק7
8344חלק1-2, 4-5
8350חלק7-18, 22-23, 25-26, 28, 31, 44, 4743, 58
8351כל הגוש
8352כל הגוש
8353חלק1-17, 20-34, 36-37, 40-43, 45-47, 51-52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 70-71
8354כל הגוש
8358חלק5-8
8359חלק1
8360חלק2-8, 12-131, 11, 14
8361חלק2216-17, 19
8366חלק1-9, 29-38, 43-53, 56-79, 85, 87-8980
8371חלק3-12, 15-28, 30-3113-14, 29, 32-33
8373חלק1-30, 33-41, 50-81, 84-85, 8731-32, 42, 44-45, 48-49
8384חלק1-10, 12-85, 87-9386
8385כל הגוש
8386כל הגוש
8387חלק7
8388חלק5-6
8390חלק3, 5, 12, 15, 194, 14, 18, 22
8391כל הגוש
8392כל הגוש
8393חלק11-143, 7
8395חלק9, 13, 1618
8396חלק57
8397חלק21
8398חלק1-5, 7-96
8399כל הגוש
8402חלק3, 5
8403חלק12-4
8406חלק1-2
8407חלק3, 5, 7
8408חלק3
8409חלק4
8410חלק2-3
8411חלק21, 3
8412חלק1, 5-62-4, 7
8414חלק283-284
8421חלק15-16, 199, 14, 20
8422כל הגוש
8423חלק3-5, 7-10, 122, 6, 11
8424כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 69/ 5שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ומגרש חניהשינוי
תוכניתעח/ 129ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים,גשרונים,תעלות גדרות,קירות תומכיםשינוי
תוכניתעח/ 147שינוי תווי כביש מס' 4.שינוי
תוכניתעח/ 52/ 8תכנית כוללת מושב מונששינוי
תוכניתעח/ 91/ 3גן לאומי נחל אלכסנדרשינוי
תוכניתעח/ 91/ 3/ אשינוי יעוד מגן לאומי לדרך מוצעתשינוי
תוכניתעח/ 91ליער את השטח כגן לאומי בהתאם לסעיף 69 של חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965שינוי
תוכניתעח/ 40קביעת אזור לתחנת רכבת,קביעת אזור לתעשיה,קביעת אזור חקלאישינוי
תוכניתמשמ/ 139שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 18עחשינוי
תוכניתמשמ/ 8/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 9/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 77שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 6שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 16/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 5/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 25תכנון כוללשינוי
תוכניתמשמ/ 13שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 113עחשינוי
תוכניתמשמ/ 4שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 20שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 11עחשינוי
תוכניתמשמ/ 10עחשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות13/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3291. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2001
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1998
קבלת תכנית18/03/1998
פרסום הכנת תכנית ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2412. שנה עברית: התשנז .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית04/12/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200903613/12/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200900325/01/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200701613/05/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200700718/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603712/11/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603003/09/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603210/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200601402/04/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200600819/02/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200502531/07/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200502029/06/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200501518/05/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201512/05/2002