נחל בקע - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נחל בקע - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת נחל בקע ושטח ציבורי פתוח
ע"י שינוי בייעודי קרקע ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: נחל בקע

גושים וחלקות:
גוש 38011 חלקה במלואה 3 וחלקי חלקות 1,2,7
גוש 38036 חלקה במלואה 4 וחלקי חלקות 2,3,6
גוש 38037 חלקי חלקות 1,2,3
גוש 38047 חלקה במלואה 2 וחלקי חלקות 3,5
גוש 38053 חלקי חלקות 1,2,3,4,5
גוש 38054 חלקי חלקות 1,2,3
גוש 38059 חלקי חלקה 3
גוש חלוצה 1 חלקות 8-5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38011חלק1-3, 7
38036חלק2-4, 6
38037חלק1-3
38047חלק2-3, 5
38053חלק1-5
38054חלק1-3
38059חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 134/ 13אזור בנה ביתך נוה נוי באר - שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 73מבואה דרומית - פיתוח אזור תיירותשינוי
תוכנית5/ במ/ 63אתר למגורי עוליםשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 124פרוייקט "לאורך הנחל" - באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 37הגדרת אזור למגוריםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2146. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות19/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3849. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית04/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/05/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית23/02/2005