נחל שחורת -אתר כרייה

תוכנית 2/ 03/ 161/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחל שחורת -אתר כרייה
מספר: 2/ 03/ 161/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור ותכנון של שטחים לכרייה לעיבוד חומר ולדרכי גישה לשירותים הנדסיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
נחל שחורת - אתר כרייה , אילת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1983תאריך פרסום: 09/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2933. שנה עברית: התשמג .