נחל שלמה אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נחל שלמה אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח מיוחד לתיירות לשוטח לתיירות ואטרקציות, לשטח פארק אטרקציות מיוחד, לדרך מוצעת, לשבילים ציבוריים להולכי רגל, לשטחי חניה, לשטח למתקנים הנדסיים, לשמורת נוף, לשטח לשיקום נופי, למלונאות, לטיילת חוף ולחוף רחצה.
שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור לשטח לכפר נופש ולשטח שמורת נוף.
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לשיקום נופי, לשצרת נוף.
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך פרטית, לחוף ציבורי, לשטח לחניה, לשטח למלונאות, ולדרך מוצעת.
שינוי יעוד משטחי יעוד ושטחים פתוחים לשטח לשמורת נוף, לשטח לשיקום נופי , לשטח לכפר נופש ולשטח תיירות / אטרקציות.
שינוי יעוד משטח לשמורת טבע לשטח לתיירות / אטרקציות ולשטח לשמורת נוף.
שינוי יעוד משטח למלונאות ונופש לשטח לטיילות נוף, לכפר נופש, לשטח למתקנים הנדסיים, לשמורת נוף ולדרך מוצעת.
שינוי יעוד מאזור לתכנון מיוחד לשטח לחוף רחצה ולשמורת נוף.
שינוי יעוד משטח לא לבניה לשטח לדרך מוצעת, לשמורת נוף, לשטח לשיקום נופי ולשטח לתיירות / אטרקציות. שינוי יעודי משטחי לנמל סירות לנמל קצא''א.
שינוי יעוד משטח מסחרי מיוחד לשטח לתיירות / אטרציות.
שינוי יעוד משטח לתעשיה בעתיד לשטח לחוף ציבורי, לשטח לחניה, לדרך מוצעת, לשמורת נוף, לאזור למלונאות ולשטח לתיירות / אטרקציות.
שינוי יעוד משטח לדרך לשטח לחוף ציבורי, לשטח לחניה, לשטח למתקנים הנדסיים, לשטח לשיקוטם נופי, לשטח לתיירות / אטרקציות ולשטח לשמורת נוף.
שינוי יעוד משטח לחניון ציבורי (קמםפינג) לשטח לכפר נופש, לשטח לחניה, לשטח לתיירות / אטרקציות ולשביל ציבורי להולכי רגל עם זכות מעבר לרכב.
ב. קביעת בינוי ןלתוןספת בנמיה ולבניה חדשה בהתאם למפורכט בנספח הבינוי.
ג. קביעת השימושים המוצרים בשטחיפ לתיירות / אטרקציות, באזור לפארק אטרציות מיוחד, בשטחים ללטיילות נוף ולטיילות חוף, בשטח לחוף ציבורי, בשטח לכפר נופש, באזור למלונאות, בשטח לנמל קצא''א ובשטח למתקנים הנדסיים.
ד. קביעת קוי בניין חדשים.
ה. קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התכנית, לרבות הוראות לגבי השטחים לשמורת נוף, השטח לשיקום נופי, והשטחים עם שדה ראיה לים.
ו. קביעת שלבי ביצוע.
ז. קביעת מבנים להריסה.
ח. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ט. קביעת הוראות בדבר זכויות בניה במגרשים החדשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40019חלק1-3
40020חלק1, 62-5, 7-12
40021חלק1
40030חלק20-21, 251-19, 22-24, 26-29
40031חלק1-3
40035חלק3
40043חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 111/ 14מועדון צלילה אקוה ספורטשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 58חוות היעןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 71חוף דרומי - מלון קרלטוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 03/ 111/ 7אזור מסחרישינוי
תוכנית2/ 03/ 111/ 8חוף אלמוג -מלונאותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/07/2006
קבלת תכנית05/02/2006