נחלה 38, שדמות דבורה

תוכנית ג/ 18971

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 38, שדמות דבורה
מספר: ג/ 18971
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת שטח לפיתוח שימוש תעסוקה לא חקלאית בנחלה מס' 38 במושב שדמוצ דבורה
קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה באיזור החקלאי של הנחלה
שינוי קוי בנין ותכסית הקרקע בנחלה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים בישוב כפרי
שינוי יעוד קרקע מאזור משק חקלאי חלקות א' ושטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות
מתן אפשרות לבניית מבני משק חקלאיים בשטח חקלאי
קביעת הוראות וזכויות בניה
קביעת שימושים מותרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק8-10, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות26/11/2012
הוגשו התנגדויות04/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6044. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/08/2010
קבלת תכנית30/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201001615/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה