נחלה 7 -כפר קיש

תוכנית גנ/ 15603

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נחלה 7 -כפר קיש
מספר: גנ/ 15603
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למבני משק בנחלה החקלאית לשטחי פל"ח, בהם תותר בניה ליחידות אירוח כפרי עד 160 מ"ר ולשימושים מסחריים עד 140 מ"ר, סה"כ 300 מ"ר.
תותר העברת זכויות בניה בין יעודי פל"ח (מיחידות אירוח לשימוש המסחרי, אך עד לתקרה של 300 מ"ר בלבד) בעת מתן היתרי בניה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים בישוב כפרי, ומאזור משק חקלאי - חלקות א' (מגורים) לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות. אין שינוי בגודל השטח המיועד למגורים.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת שכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר קיש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15365חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתוןכפיפות
תוכניתג/ 4384מושב קיששינוי
תוכניתג/ 13618בריכת שחייה במרחב תכנוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5034. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית06/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1755. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/10/2005
קבלת תכנית04/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה