נחשולים - מכרה כורכר

תוכנית חכ/ 97/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נחשולים - מכרה כורכר
מספר: חכ/ 97/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לכרית כורכר - המרת שטח אשר יעודו העכשוי
חקלאי - לשטח מיועד למחצבה, יעוד זה יהיה אך ורק
לתקופה הכריה מראש.
הכריה תתנהל בהתאם לתנאי רשיון הכריה אשר ינתן לכל
תקופה מראש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנחשולים

תיאור המיקום:
ישוב: נחשולים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10984חלק2, 401, 3, 7-10
10985חלק44, 5345, 104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/1975תאריך פרסום: 26/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2121. עמוד: 1904. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/1974
פרסום להפקדה ברשומות08/03/1973תאריך פרסום: 08/03/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1900. עמוד: 1184. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה10/10/1972
קבלת תכנית10/10/1972