ניוד שטחים בל שינוי סה"כ , מרכז אזורי כפרי חבר

תוכנית ג/ גל/ מק/ 184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניוד שטחים בל שינוי סה"כ , מרכז אזורי כפרי חבר
מספר: ג/ גל/ מק/ 184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי סידור מגרשים ודרכים ליצירת מגרש גדול עבור תעשייה.
ב. יצירת שצ"פ בין מגרש לתחמ"ש למגרשים לתעשיה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד מגרשים לאזור תעשיה מס' 26-34, וחלוקתם למגרש אחד מס' 30 לפי סעיף 62א(א)1.
ב. שינוי פריסת מגרשים אזור מלאכה ותעשיה זעירה.
ג. העתקת מיקום כבישים מס' 6 ו- 10 בלא שינוי בגודלם, פיצול כביש 5 ויצירת כביש חדש 6.
ד. יצירת שצ"פ בין מגרש לתחמ"ש למגרשים לתעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20800חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9758אזור תעשיה חבר, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2012תאריך פרסום: 20/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6500. עמוד: 1036. שנה עברית: התשעג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1989. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201031/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012