ניר גלים

תוכנית בר/ 115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר גלים
מספר: בר/ 115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תכנית בנין ערים מפורטת.
2. להתוות דרכים חדשות.
3. לקבוע שטחים ל: מגורים, בניני צבור, בניני משק, מלאכה ותעשיה, אזור ספורט, אזור מיוחד, שטחים חקלאיים, שטח החסנה ושטח לבית קברות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהניר גלים

תיאור המיקום:
ניר גלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
190חלק1-5, 15-26, 69, 72-74
191חלק1-7
197חלק5-10
463חלק1-2, 4-7
464חלק6-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1978תאריך פרסום: 27/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2433. שנה עברית: התשלח .