ניר עוז

תוכנית 7/ 03/ 123/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר עוז
מספר: 7/ 03/ 123/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ ניר עוז.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגרשים,
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר עוז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20חלק
21חלק
22חלק
119חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. עמוד: 350. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/1979
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1979. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1979. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1979.
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1979תאריך פרסום: 25/01/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2504. עמוד: 835. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1978
קבלת תכנית17/07/1978