ניר עם

תוכנית 7/ 03/ 195/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר עם
מספר: 7/ 03/ 195/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת וקביעת תחום השטח המיועד למשקי עזר
במטרה להקים מדגרה עבור המועצה.
ב. הגדרת וקביעת תחום השטח המיועד לדרך,
בהתאם לסקר האחזקה ושימוש של המינהל מקרקעי ישראל
רוחב הדרך 12 מ' כמסומן בצבע אדום ע''ג התשריט המצורף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
596חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1265. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1980
פרסום להפקדה ברשומות30/09/1980תאריך פרסום: 30/09/1986. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 99. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 08/09/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1980
קבלת תכנית08/05/1980