ניר צבי

תוכנית גז/ 475/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר צבי
מספר: גז/ 475/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד מגרש 62 מאזור חקלאי "נחלה" לאזור משק עזר, חלוקת מגרש 62 לשתי חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי

תיאור המיקום:
ניר צבי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/10/1988תאריך פרסום: 17/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3586. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1987תאריך פרסום: 25/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3494. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית24/10/1987