ניר צבי

תוכנית גז/ 475/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר צבי
מספר: גז/ 475/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת שטח משקי עזר לשטח ציבורי פתוח; המרת שטח חקלאי משקי לאזור משקי עזר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי

תיאור המיקום:
מושב ניר צבי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4231חלק5-6
4232חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/1977תאריך פרסום: 26/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2336. שנה עברית: התשלז .