נס עמים

תוכנית ג/ 1733

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נס עמים
מספר: ג/ 1733
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתחום שטח פיתוח של כפר נס עמים, קביעת אזורים
עתודות קרקע לשימושים שונים והתווית רשת דרכים למיניהם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרנס עמים

תיאור המיקום:
ישוב: נס עמים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18783חלק12, 17-20, 40-41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 620נס עמיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1974תאריך פרסום: 02/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2013. עמוד: 1560. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/1974
פרסום להפקדה ברשומות04/10/1973תאריך פרסום: 04/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1947. עמוד: 13. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1973
קבלת תכנית10/11/1972