נספח בינוי ופיתוח צש/ מק/ 1/ 21/ 19

בקשה ועדה מקומית צש/ ש/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: נספח בינוי ופיתוח צש/ מק/ 1/ 21/ 19
מספר: צש/ ש/ 84
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית כבישים, בינוי ותאום מערכות בתחום ת.ב.ע צש/ מק/ 1/ 21/ 19.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7797חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501502/08/2005