נתיב העשרה - תוספת 70 יחידות דיור

תוכנית 6/ 03/ 228/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נתיב העשרה - תוספת 70 יחידות דיור
מספר: 6/ 03/ 228/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים בהיקף
של 70 מגרשים וכן אזור ספורט ונופש, זאת על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנתיב העשרה

תיאור המיקום:
ישוב: נתיב העשרה
מגרשים: 101 עד 170, 201

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1777חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/06/1995תאריך פרסום: 22/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4315. עמוד: 3783. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/1995
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1994תאריך פרסום: 06/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4259. עמוד: 582. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/08/1994
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1993
קבלת תכנית19/08/1993