נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שכונת מגורים חדשה 1,709 יח"ד ממערב לנתיבות ע"י שינוי יעוד הקרקע מפארק עירוני, יער נטע אדם קיים, רצועת ניקוז, אזור חקלאי ודרך מוצעת ליעודים: אזור מגורים א', אזור מגורים ג', אזור מגורים מיוחד, שטח לבנייני ציבור, אזור מסחרי, אזור מגורים מיוחד עם חזית מסחרית, שביל להולכי רגל, שטח ציבורי פתוח, יער, פארק עירוני, דרך משולבת ודרכים.
ב. דיוק תחום יער לפי תמ"א 22.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ה. קביעת הנחיות בניה ובינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות מערב נ.צ. מרכז - 159,100 592,000

גושים וחלקות:
גוש 100278 חלקות 7,11,27
גוש 100279 גוש לא מוסדר
גוש 100285/3 חלקה 1
גוש 100279/1 חלקה 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4418. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/07/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/06/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית08/04/2008
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2019. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/12/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2006
קבלת תכנית02/06/2004