נתיבות, שכונת שלום בונייך

תוכנית 22/ 03/ 102/ 79

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נתיבות, שכונת שלום בונייך
מספר: 22/ 03/ 102/ 79
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במגבלות בנייה בבנייה קיימת להסבת דיור ע"י תוספות סטנדרטיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות, שכונת שלום בונייך

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579חלק41, 47, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/10/1984תאריך פרסום: 14/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3108. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1984תאריך פרסום: 26/04/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3048. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית25/04/1984