סביוני רמת אביב

תוכנית תא/ 2196/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: סביוני רמת אביב
מספר: תא/ 2196/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיפור פריסת שימושי הקרקע והבינוי במתחם מלון רמת אביב, כל זאת על ידי:
1. הגדלת זכויות הבניה בתחום אזור המגורים המיוחד מ- 332 ל- 400 יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 125 מ"ר ליח"ד.
2. קביעת זכויות בניה למועדון בריאות וספורט לדיירים בשטח עיקרי של עד 3200 מ"ר.
3. ביטול השטח ליחידה מסחרית וקביעת שטח בניה למטרות מסחר בתחום המגורים המיוחד בהיקף של 1000 מ"ר שטח עיקרי.
4. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך ולשטח לבניני ציבור שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים, שטח פרטי פתוח ושטח ציבורי פתוח וממגורים לדרך ולבניני ציבור.
5. קביעת הוראות בינוי.
6. קביעת שלבי בניה.
7. קביעת זיקת הנאה לציבור.
8. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכה - 1965.
ב. שינוי בהתאם לכך של תכנית מפורטת מס' 2196 א' אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 3714 בתאריך 12.11.89.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6648חלק229, 232, 235
7225חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2196/ אתכנית מפורטת מס' 2196א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4550. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2405. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/09/2003
קבלת תכנית23/01/2002