סגירת מרפסות רח' עמק איילון 5 כפר סבא

תוכנית כס/ ב/ 2/ מט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: סגירת מרפסות רח' עמק איילון 5 כפר סבא
מספר: כס/ ב/ 2/ מט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח עיקרי של 46.52 מ"ר עבור סגירת 4 מרפסות בקומה ב'.

עיקרי ההוראות:
א. בניית 4 חדרים ע"י סגירת מרפסות פתוחות בשטח של 11.63 מ"ר כל אחד,
ל- 4 דירות בבניין קיים.
ב. תשמרנה חזיתות המבנה הקיימות.
ג. גג תוספת הבניה יהיה גג רעפים בשיפוע תואם לגגות הבניין הקיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאעמק אילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7618חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ במ/ 2כפר -סבא.שינוי
תוכניתכס/ 1/ 1/ גמתאר כבישיםכפיפות
תוכניתכס/ מק/ במ/ 2/ בקביעת הוראות בינויכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6024. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה10/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2011
קבלת תכנית02/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101910/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה