סובה מלי

בקשה ועדה מקומית 131/ 28/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סובה מלי
מספר: 131/ 28/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה ללגליזציה לבניית יחידת מגורים נוספת במבנה יביל, במגרש ששטחו מעל 1000 מ"ר, התואמת החלטת הועדה המחוזית לגבי מגרשים מסוג זה בתכנית זב/92א' המופקדת.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון דנה בבקשה בישיבתה מס' 115 מיום 27/2/03 והחליטה לאשר הוצאת היתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר חסידים א'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11140חלק10
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003