סוכות

תוכנית בב/ 105/ ס/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: סוכות
מספר: בב/ 105/ ס/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות חדשות בדבר הקמת סוכות במבני מגורים קיימים וחדשים, וזאת ע"י ביטול חלק מהוראות סעיף 37(ג) בתכנית המתאר בב/105/ב (מהמילים "אך סוכה אחת" ועד סוף הסעיף) ולרבות:
10.1 קביעת שטח הסוכה המירבי המותר לכל דירה.
10.2 קביעת תנאים למתן היתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי בני ברק.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ אתוכנית בב/ 105/ אשינוי
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3833. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2011. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2004
קבלת תכנית27/10/2004