סנטר הגליל, ראש פינה

תוכנית ג/ 16777

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סנטר הגליל, ראש פינה
מספר: ג/ 16777
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת זכויות בניה לפיתוח שימושי מסחר ומשרדים , בקטע הדרומי של מתחם המכס - ראש פינה.
בקשת הקלה מקו בניין בכביש 90.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה של מגרשים, תוך שינויים הקוי רחוב ובתחום שצ"פ.
הסדרת התנועה במתחם, תוך התאמה לשטחים הציבוריים הפתוחים ושינויים במימדיהם.
הוספת זכויות בניה למטרות שרות (חניה) בתא שטח 100 בלבד.
הוספת קומה תת קרקעית לצורך הקמת חניון בתא שטח 100 בלבד. ההיתר לחניון תת קרקעי יפוג במידה והצומת המעגל בכניסה למתחם "בית המכס"לא יבוצעו עד למועד שנה מיום קבלת ההיתר.
שינוי יעוד ממסחר ותיירות למסחר ומשרדים בתאי שטח 100, 101, 102.
שינוי ייעוד משצ"פ למסחר ומשרדים.
שינוי ייעוד ממסחר ותיירות לשצ"פ.
שינוי בקו בנין של דרך 90 ל- 60 מטר מציר הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילראש פינהראש פינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13945חלק1
13949חלק6, 32-33
13950חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8591בית המכס הישן-אזור למסחר ותיירות ומלון דרכים ראש פינהשינוי
תוכניתאג/ מק/ 8591/ 045מרכז מסחרי , בית המכס, ראש פינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4588. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים02/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות29/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 840. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2007
קבלת תכנית12/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה