ספא ''ערבה בצל ההר''

תוכנית 30/ 02/ 310

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ספא ''ערבה בצל ההר''
מספר: 30/ 02/ 310
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאטרקציה תיירותית הכוללת אתר ספא במגרש הנמצא מערבית לדרך לאילת (דרך מס' 90) סמוך לדרך הגישה למושב פארן.

עיקרי ההוראות:
? הגדרת שטח לאטרקציה תיירותית.
? קביעת שימושים זכויות והוראות בניה, וקווי בניין לאטרקציה תיירותית.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא מערבית לדרך לאילת (דרך מס' 90) סמוך למושב פארן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39083חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14/ אתכנית מתאר מחוזית-מחוז דרום-שינוי מס' 14 א' -תוואי הרכבת עין יהב מבואות אילת.אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1013. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
לא הוגשו התנגדויות06/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3088. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/08/2011
קבלת תכנית04/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה