סתירה

תוכנית גז/ 4/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סתירה
מספר: גז/ 4/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא קיימת מטרה בתקנון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
מרחב תכנון לודים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4419כל הגוש
4420כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1965תאריך פרסום: 13/05/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1180. שנה עברית: התשכה .