סתירה

תוכנית גז/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סתירה
מספר: גז/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד בחלק של שטח ציבורי לחקלאי וציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
מושב סתריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4419חלק28, 31, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 4סתירה. תכנית מספר- 4שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1965תאריך פרסום: 22/08/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1199. שנה עברית: התשכה .