סתריה

תוכנית גז/ במ/ 202/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: סתריה
מספר: גז/ במ/ 202/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח בניני ציבור לאזור
מגורים.
3. התויה ויעוד שטחים לדרכים חדשות.
4. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטחים.
6. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
ישוב: סתריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4417חלק15, 22-25, 35
4418חלק311-4, 6-7, 10-13, 27, 30
4419חלק38, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/1992תאריך פרסום: 10/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4065. עמוד: 606. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1992.
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1992תאריך פרסום: 29/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4050. עמוד: 233. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1992
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1992.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1992
קבלת תכנית13/09/1992