עומר הישנה

תוכנית 14/ 03/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר הישנה
מספר: 14/ 03/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול תכנית 347/1 ב' תיקון מס' 4.
2. הגדלת המרכז האזרחי והמסחרי (חלקה 574).
3. שינוי חלוקת המגורים כתוצאה מההגדלה הנ"ל.
4. שינוי יעוד חלקה מס' 1021 לשטח ציבורי פתוח.
5. תוספת חלקה 1094 א' - המיועדת לתחנת דלק.
6. שינוי חלקה 587 למגורים.
7. שינוי גבולות המגרשים 1032 א' 1026.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/1966
פרסום להפקדה ברשומות10/02/1966תאריך פרסום: 10/02/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1259. עמוד: 1198. שנה עברית: התשכו .
החלטה בדיון בהפקדה20/12/1965
קבלת תכנית18/11/1965