עומר, מס' חדש:104/03/14 , בית עלמין

תוכנית ד/ 857

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר, מס' חדש:104/03/14 , בית עלמין
מספר: ד/ 857
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית עלמין בישוב עומר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1974תאריך פרסום: 28/02/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1992. שנה עברית: התשלד .