עומר, פארק תעשיה, "בית ברן"

תוכנית 14/ מק/ 1006

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר, פארק תעשיה, "בית ברן"
מספר: 14/ מק/ 1006
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה על קרקעית ללא שינוי בגובה המותר בתכנית הראשית והתאמתה שינויים בחלוקת הזכויות הבניה בין הקומות ללא תוספת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, פארק תעשיה, "בית ברן"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38581חלק24
100168חלק1
168001חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1997תאריך פרסום: 12/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4531. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות06/03/1997תאריך פרסום: 06/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4500. שנה עברית: התשנז .