עומר

תוכנית ד/ 437/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר
מספר: ד/ 437/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לבטל את "חצרות המשק" המסומנים בת.ב.ע.מ. ד/437 הקיימת, במספרים 1069 עד 1082. 2. לבטל קטע כביש מס.10 בתכנית הקיימת. 3. להרחיב את

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, מזרחה למרכז הקיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק45
38561חלק2-104, 106-108, 117-150, 152-160, 162-163, 165, 167, 169-177
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1973תאריך פרסום: 17/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1919. שנה עברית: התשלג .