עומר

תוכנית מק/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עומר
מספר: מק/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת חלקה מספר 94 לשני מגרשים כמסומן בתשריט. 2. שינוי קו בנין צדדי במגרש 94א מ- 3 מטר ל- 2.37 מטר.3. קביעת הנחיות וזכויות בניה עפ"י תקנות התכנון והבניה התשנ"ב-1992.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רח' אשל 1 עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563חלק94, 108-109, 111
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 21שינוי לתכנית מתאר עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1996תאריך פרסום: 29/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4438. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1996תאריך פרסום: 09/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4416. שנה עברית: התשנו .