עומר

תוכנית מק/ 1004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר
מספר: מק/ 1004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בנין קדמי רח' הערבה בהתאם למסומן בתשריט, ובמקום המסומן בלבד, מ-5.0 מ' ל-3.65 מ'. 2. שינוי בקו בנין צדדי (צד מזרח) במקום המסומן בלבד, מ-3.0מ' מ-2.20

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רח' הערבה 3 עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק51-52, 159
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1996תאריך פרסום: 19/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4468. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות16/06/1996תאריך פרסום: 16/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4418. שנה עברית: התשנו .