עורף הנמל - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 71/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עורף הנמל - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 71/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת עורף הנמל על ידי שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים
וללא הסכמת בעלים, קביעת זכויות בניה, הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: עורף נמל אשדוד, אזור התעשיה הצפוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
465חלק12, 17-19, 312, 11, 20, 33, 35-36
466חלק2, 17, 20-21, 23, 25, 28, 31, 34, 37, 41-42, 47-51, 55-56, 62-64, 67-7152, 54, 57
467חלק6-151-5, 16-17
469חלק28, 3338, 49
2048חלק3, 10
2049חלק2014-15
2052חלק19
2053חלק3-4
2054חלק7-8
2055חלק4-5, 1810, 15
2057חלק9, 14, 17, 22-31
2058חלק13, 27, 29-30, 46, 49-53
2059חלק61, 5
2060חלק7-92, 4-6
2061חלק2, 143
2062חלק120, 23
2077חלק1163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 118/ 9תכנון דרך המקשרת בין שד' נורדאו וחוף מי-עמישינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 39שינוי לתכנית מפורטת בעורף הנמל - אולם לתצוגה למשרדים ותעשיה עתירת ידע.שינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 33מערכת פריקה ושינוע פחםשינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 40שינוי לתכנית מפורטת בעורף הנמלשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 27פארק נחל לכיש - מרחב תכנון מקומי אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 47שינוי לתכנית מיתאר - אזור תעשיה אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 63שינוי לתכנית מתאר - אזור התעשיה בקמה - אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכנית11/ 03/ 186נמל עבודה - נמל אשדודשינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 42/ אעורף הנמל כביש לסקוב - אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 15שינוי מס' 15 לתכנית מס' 101/02/3שינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 27חלוקת חלקהשינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 28חלוקת מגרשים וקביעת גובה בניניםשינוי
תוכנית3/ 03/ 114אזור תעשיה מרכזישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2006. עיתון: עיתון יומי.
פרסום לאישור ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2074. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/02/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/01/2006
החלטה בדיון בולחוף25/01/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/04/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות16/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1248. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/10/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה22/07/2002
קבלת תכנית24/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58830/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1425/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1411/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500926/12/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500725/07/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500627/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500530/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200402521/04/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400716/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400315/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400226/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400209/02/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400202/02/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37029/12/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200201022/07/2002