עורף מרינה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עורף מרינה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרינה ועורף המרינה
הכולל מגורים, מלונאות ונופש על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
גבולות התכנית: במערב - הים
במזרח - כביש C
בדרום - המשך כביש H מכביש C מערבה
בצפון - המשך רח' רוגוזין מכביש C

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק32
2072חלק1110, 12, 35
2079חלק3-51, 6, 12, 14
2087חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 28תכנית פיתוח חוף הים באשדודשינוי
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכוןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1994תאריך פרסום: 24/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4194. עמוד: 2397. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/11/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/09/1993
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/1993
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1993תאריך פרסום: 28/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4095. עמוד: 2049. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1991
קבלת תכנית05/11/1991