עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עורף מרינה, מלונאות ונופש - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרינה ועורף המרינה
הכוללת מגורים, מלונאות ונופש על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק32
2072חלק1110, 12, 35
2079חלק1, 4, 6, 14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 45עורף מרינה - אשדודשינוי
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכוןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/09/1998תאריך פרסום: 20/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4681. עמוד: 5317. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/07/1998
החלטה בדיון באישור תכנית06/07/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו06/07/1998
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה06/07/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות18/08/1997
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1997תאריך פרסום: 16/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4503. עמוד: 2572. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1996
קבלת תכנית13/08/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1914/06/2006