עזריה

תוכנית גז/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עזריה
מספר: גז/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית למושב עזריה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3879חלק
3880כל הגוש
3881כל הגוש
3882כל הגוש
3883כל הגוש
3884כל הגוש
3885כל הגוש
3886כל הגוש
3887כל הגוש
4386חלק2-3, 6-11
4387חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1973תאריך פרסום: 25/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1893. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית25/01/1973