עזריה

תוכנית גז/ 1/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עזריה
מספר: גז/ 1/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת שטח חקלאי למגרש חקלאי משקי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה

תיאור המיקום:
עזריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3882כל הגוש
4386כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/02/1982תאריך פרסום: 25/02/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2790. שנה עברית: התשמב .