עין א-סהלה

תוכנית ג/ 1050

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין א-סהלה
מספר: ג/ 1050
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בענינים המפורטים בסעיף 63 לחוק
התכנון והבניה תשכ"ה.
ב. קביעת אזור מגורים.
ג. קביעת אזור לבניני ציבור.
ד. קביעת שטח ציבורי פתוח ושבילים.
ה. קביעת שטח מסחרי.
ו. קביעת שטח לבית קברות.
ז. קביעת אזור למתקנים הנדסיים.
ח. התץווית דרכים וחניה.
ט. קביעת הוראות בניה והוראות מיוחדות.
י. חלוקה.
יא. סמון מבנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"העין א-סהלה

תיאור המיקום:
ישוב: עין א-סהלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12176חלק13-21, 3210, 25, 30
20332חלק4-5, 7, 10, 12-13, 15
20364חלק10, 13, 19, 22-2417-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 521כפר עין א-סהלהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/08/1986תאריך פרסום: 15/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3370. עמוד: 2933. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית29/08/1985
פרסום להפקדה ברשומות10/01/1985תאריך פרסום: 10/01/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3147. עמוד: 968. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה24/04/1984
קבלת תכנית24/04/1984