עין הבשור

תוכנית 7/ מק/ 2021

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין הבשור
מספר: 7/ מק/ 2021
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הנחיות כלליות לתשתיות, חשמל, בזק וטל"כ לתת קרקעיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
100312, 100312/1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100312חלק
312001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2004תאריך פרסום: 09/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5271. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2001תאריך פרסום: 04/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5037. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102120/03/2002