עין השופט - הסדרת אזורי תעשיה ומשק

תוכנית ג/ 15079

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין השופט - הסדרת אזורי תעשיה ומשק
מספר: ג/ 15079
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת שימושי הקרקע של תעשיה ומלאכה,ספורט,מבני משק,לולים,מגורים,מבני ציבור ודרכים לפי המצב הקיים בפועל,והוספת הוראות בניה וזכויות לפיתוחם.
ב. תוספת שטח ליעודים הנ"ל לצורך פיתוחם והרחבתם.הגדלת איזורי התעשיה מיועדת לפיתוח מפעלי התעשיה הקיימים בלבד.
ג. תוספת שימושים לאחסנה,מוסדות קהילה, משרדים וסדנאות, מתקנים הנדסיים וחניה.
ד. הסדרת דרכי הגישה לאזורי התעשיה והמשק.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה,מבני משק,לולים ודרכים וחילופי קרקע בין היעודים השונים.
קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה וזכויות בניה.
קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות לטיפוח השטחים הפתוחים.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת התניות למתן היתרי בניה לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות איכות הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופטעין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11422חלק2, 10
11423חלק7-10, 15-16, 19
11425חלק2-3
11877חלק4, 9
11926חלק13-16
11927חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10909שינוי יעוד מחקלאות למגורים, הרחבה דרומית, עין השופטשינוי
תוכניתג/ 5577תוספת שטח לתעשיה ומבני משק -עין השופטשינוי
תוכניתג/ 10647תכנית מתאר הרחבת שטחי לולים, קיבוץ עין השופטשינוי
תוכניתג/ 1651קבוץ עין השופטשינוי
תוכניתמק/ יז/ 1651/ 02איחוד ולוקה, קיבוץ עין השופטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 472. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1638. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית16/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2005
קבלת תכנית26/10/2004