עין ורד

תוכנית צש/ 19/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין ורד
מספר: צש/ 19/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל דרך קיימת וצרף את מחצית ללחקה 16 ומחצית האחרת
לחלקה 17.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד
מגרשים 16, 17.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7817חלק35-36, 40-41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1975תאריך פרסום: 08/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2110. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית17/09/1973