עין ורד

תוכנית צש/ 19/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין ורד
מספר: צש/ 19/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד החלקה, מאזור למגורים חקלאי לאזור
מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7801חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 19/ 5קביעת אזור ציבורי פתוח.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/1976תאריך פרסום: 23/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2215. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית07/01/1975