עין ורד

תוכנית תמ/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין ורד
מספר: תמ/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב עין ורד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
עין ורד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק1-4
7801חלק1-8, 10-105, 115-117
7809חלק1-6, 8-9
7810חלק1-4, 6-13
7811חלק10
7812חלק1-2, 7-8, 24-29, 52-53, 60
7817חלק1, 3-14, 16-85
7818חלק7-12, 14-18, 20
7819חלק1-96
7820חלק25-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1961תאריך פרסום: 27/04/1961. שנה עברית: התשכא .