עין מאהל

תוכנית ג/ 1355

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין מאהל
מספר: ג/ 1355
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר למקום בהתאם לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935כל הגוש
16937כל הגוש
16938כל הגוש
16939חלק
16940כל הגוש
16941כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/1982תאריך פרסום: 22/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2837. עמוד: 2512. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1979
פרסום להפקדה ברשומות29/12/1977תאריך פרסום: 29/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2400. עמוד: 755. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1975
קבלת תכנית17/01/1971