עין צורים 2010

תוכנית 6/ 03/ 176/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין צורים 2010
מספר: 6/ 03/ 176/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטחים וקביעת ייעודיהם על בסיס תכנית מתאר מאושרת, עבור יעודי קרקע קיימים בקיבוץ ויעודים מתוכננים בעתיד וכן הסדרת שטח מגורים זמני מאושר למפוני חבל עזה והפיכתו לאזור מגורים מוסדר, יצירת שטחי מגורים חדשים, הקצאת שטח למבני ציבור עבר צרכי המועצה האזורית "שפיר" ויצירת מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבה ופיתוח של הקיבוץ להיקף כולל של 350 יח"ד בתחום הקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית מאזור ישוב כפרי ע"פ תכנית מתאר, במצב מאושר, לייעודים הבאים: מגורים בישוב כפרי, מגורים א-2, שצ"פ, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מסחר ומשרדים, ארוח כפרי, ספורט ונופש, מבני משק, תעשיה, מתקנים הנדסיים, דרך ודרך משולבת.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
ג. קביעת הנחיות והוראות, מגבלות וזכויות בניה.
ד. הרחבת והתוויית דרכים.
ה. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים כגון דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכו'.
ו. קביעת התניות לביצוע.
ז. קביעת הנחיות סביבתיות
ח. איחוד וחלוקה בהסכמה עפ"י פרק ז' לחוק התכנון והבניה.
ט. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים

תיאור המיקום:
קואורדינטה X דרום ? 622500
קואורדינטה Y מערב - 173500
רשות מקומית: מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2901חלק3-9, 11, 14-152, 10, 12-13
2902חלק2-3, 5, 9, 11-12
3055חלק65, 94-95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 176/ 6עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''דשינוי
תוכנית6/ 03/ 176יישוב עין צוריםשינוי
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
תוכנית6/ 03/ 176/ 4קיבוץ עין צוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1843. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית22/12/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/11/2011
החלטה בדיון בוולק"ח13/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2009
קבלת תכנית01/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה